སྐྱིད་གྲོང་ལ་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་འཁྱིལ་མཚོ་ཆགས་པའི་ཉེན་ཁ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་བསལ་བ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

| 2015-04-29 09:49:18

ཚེས་27ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་15ཙམ་དུ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཆུ་བེད་ཐིང་གི་ཐིང་ཀྲང་གཞོན་པ་ཆུ་ཤུགས་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཀུང་ཐུང་ལེང་གིས་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གི་གསར་འགོད་པར“མིག་སྔར་སྐྱིད་གྲོང་དུ་ས་ཡོམ་བརྒྱབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆགས་པའི་རི་ཟུར་ཟམ་པའི་ཉེ་འགྲམ་གྱི་འཁྱིལ་མཚོའི་ཉེན་ཁ་གཞི་རྩའི་ཆ་ནས་སེལ་ཐུབ་ཡོད”ཅེས་བཤད་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

གནམ་མཚོའི་

བརྙན་མཐོང་།