མང་ཚོགས་ལ་ནད་བརྟག་སྨན་བཅོས་བྱས་པ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་།

| 2019-11-08 16:41:20

QQ截图20191108164037.png

ཉེ་ཆར།  ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་དོན་མི་སྣ་ལས་གྲུབ་པའི་དང་བླངས་པའི་ཞབས་འདེགས་རུ་ཁག་གིས་བྲག་ཡིབ་ཆུས་སུ་བསྐྱོད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ནད་བརྟག་སྨན་བཅོས་བྱས་པ་རེད།

འདི་ནི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གི་སྨན་དོན་མི་སྣས་བྲག་ཡིབ་ཆུས་ཀྱི་ཞ་མོན་ཐང་ཆེན་དུ་མང་ཚོགས་ལ་ཁྲག་ཤེད་ལྟ་བཞིན་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།