འོད་ཤུགས་ཐོན་ལས་ཀྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་བ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་།

| 2018-12-28 11:59:00

QQ截图20181228110046.png

ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་།  ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་གོ་སྐབས་དམ་འཛིན་བྱས་ཏེ་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་སྔོག་འདོན་དང་།  ཐོན་ལས་ཀྱི་གྲུབ་ཆ་ལེགས་སྒྲིག  ལྗང་མདོག་དང་སྦགས་མེད་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གྲུབ་འབྲས་ཐོབ་པའི་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་ཡོད།  ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉི་ནུས་ཐོན་ཁུངས་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་འོད་ཤུགས་གློག་གཏོང་རྣམ་གྲངས་འཕེལ་རྒྱས་ཤུགས་ཆེན་བཏང་བ་དང་།  ཟངས་རི་རྫོང་འདི་ཉིད་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་གནད་ཉི་ནུས་འོད་ཤུགས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞིར་ཧུར་ཐག་བཏོད་དེ་གློག་ཤུགས་མི་འདང་བའི་གནད་དོན་ཞི་ལྷོད་དུ་ནུས་ལྡན་བཏང་བ་དང་འབྲེལ་ས་ཆ་དེ་གའི་མང་ཚོགས་ལ་ལས་ཞུགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་གསར་གཏོད་བྱས་པ་མ་ཟད་མང་ཚོགས་ལ་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བ་བྱས་ཡོད་ཅིང་།  འདི་ནི་ཟངས་རི་རྫོང་གི་འོད་ཤུགས་གློག་ཁང་གི་ཟུར་ཞིག་ཡིན་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།