“ཟོམ་པ་ལྷམ”གྱི་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པའི་འཚོ་བ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

| 2018-12-28 12:13:13

QQ截图20180426110136.png

པ་སྣམ་རྫོང་དགའ་སྡོང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཡུལ་མི་པ་སངས་ཚེ་རིང་ནི་དགའ་སྡོང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཟོམ་ལྷམ་བཟོ་མཁན་ཞིག་རེད། ཁོང་གིས་ལོ་14ནས་ཟོམ་པ་ལྷམ་བཟོ་བའི་ལག་རྩལ་སྦྱངས་པ་དང་2012ལོར་ཟོམ་པ་ལྷམ་མཉམ་ལས་ཁང་བཙུགས་པར་ད་ཆ་ལས་བཟོ་45ཡོད།

2017ལོར་པ་སངས་ཚེ་རིང་གི་མཉམ་ལས་ཁང་ལ་ཟོམ་པ་ལྷམ་བཙོངས་པའི་ཡོང་འབབ་སྒོར་ཁྲི་100ཟིན་པ་དང་། ད་ཆ་མཉམ་ལས་ཁང་གིས་དགའ་སྡོང་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཞིང་འབྲོག་པ་འབབ་འཕར་ཕྱུག་འགྱུར་ཡོང་བར་སྣེ་ཁྲིད་ནུས་ལྡན་ཐུབ་ཅིང་། འདི་ནི་མཉམ་ལས་ཁང་གི་ཟོམ་པ་ལྷམ་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་པ་སངས་ཚེ་རིང་དང་བཟའ་ཟླ་པ་སངས་སྒྲོལ་མས་དཔེ་གསར་གྱི་ཟོམ་པ་ལྷམ་བཟོ་སྟངས་སྐོར་ལ་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་བཞིན་པ།


རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།