་ནང་་མ་ར་ལ་ཁབ་ས་ཁམས་མན་གས་ང་ང་ན་ས་་ང་་བ་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་བ།

| 2014-12-18 00:15:14

་ཆར་་ནང་་མ་ར་ལ་ཁབ་ས་ཁམས་མན་གས་ང་ང་ན་ས་་ང་་བ་པ་་ག་ནས་་ནང་་མ་་་ས་གས་་ད་གས་ད་ཚད་དང་མ་ར་འན་ད་ས་པ་གས་་ཐད་་་རང་བན་་ཚད་བལ་ང་བ་མན་་ད་པ་ད།

ལ་་ག་ན་ས་ཁས་ན་པ་ས་་ན་དབང་ན་པ་ས་ཁམས་མན་གས་བ་པ་་དགས་བསལ་ས་ངས་ནས་ན་པ་དང་།་ས་ན་ང་ན་པ།ས་ཀ་དག་པ།ན་གས་་བ་བཅས་་ས་གནས་ད་ན་ན་ས་ལ་ཁས་ན་དང་ང་ང་ས་པ་ག་དང་ས་གནས་་ད་ན་ན་ས་ལ་ནང་དང་ལ་་མ་ར་གས་་བད་པ“གར་ག་ང་”་་ག་ད།ར་ས་ལ་་ད་གས་་་གང་་དང་ལ་ངས་དཔལ་འར་འལ་ས་གང་་ས་ནས་བད་ན་ན་ང་གལ་ན་ན་ད་ང་།་ནང་་མ་ར་ལ་ཁབ་ས་ཁམས་མན་གས་ང་ང་ན་ས་་ང་་བ་པ་་་ནང་་མ་་ས་ཀར་ཁས་ན་དང་གང་འག་ས་པ་ག་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།