་ནང་ང་ས་ག་ཆགས་་ནད་ཡམས་འག་ང་ལས་ན་ལ་བ།

ང་་ད་་གསར་འར་་བ།

| 2014-12-18 00:15:14

་ཆར་་ནང་ང་ས་ང་་ངས་་ཤང་གམ་དང་ང་ལ་གས་དང་།ད་འན་ང་་62་གས་གས་དང་་གས་་ནད་ཡམས་འག་ང་ལས་ན་ལ་བ་ད།

ས་གས་ང་བར་གགས་ན།ད་ངས་་ནད་ཡམས་འག་ང་ལས་ན་ད་ན་གས་གས་མ་ངས་་10.89དང་་གས་་3.51ལ་ན་འག་ན་ཁབ་བབ་པ་དང་ང་་ཁག་་ན་འག་ན་ཁབ་ཚང་མ་དགས་སར་འར་བ་དང་མ་ད་འདང་ས་ད་པས་འག་ང་ལས་ན་་མ་ན་པ་ངང་ལ་བན་ད།ག་་བར་་ནང་ང་ངས་གགས་་ག་ཆགས་་ནད་ཡམས་་གས་ན་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།