་ནང་ང་་མ་ཁག་ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ས་ལས་ན་ཁག་ཏན་ག་བབས་པ།

ད་ངས་ང་འན་གསར་འར་་གནས།

| 2014-12-18 00:15:14

་ས།་ཁ་ས་ལ་་ནང་ང་ས་མ་ཁག་ང་་་ན་ན་ཁང་་བཅའ་ད་ད་མཁན་ལས་ན་་ཁག་ས་གས་ན་ད་ལ་་ཞབས་་་དམ་ལས་ཀར་ལ་འད་གས་་བཏང་ནས།གས་ན་ད་ལ་ཞབས་་་དམ་ལས་ན་ཏན་ག་དང་ཕན་འས་ན་པ་ངང་ལ་བ་དང་།་ནང་ང་་་གས་འགས་ང་དང་་གས་་དམ་གསར་གད་ད་ར་གས་ན་བ་པ་ད།

་ནང་ང་་མ་ཁག་ང་་ཁག་ལ་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ས་ལ་བགས་ད་གས་་་བཏང་བ་དང་།ལག་བར་་ཐབས་འས་ཚང་བས་པས་་་ང་འག་མང་གས་ས་གས་ན་ད་ལ་ཞབས་་་དམ་ལས་ན་ལ་་ས་་མན་དང་མས་ང་།བ་འཇགས།ས་དཔལ།མས་ག་བཅས་ན་པ་ང་་་ན་ན་ཁང་ན་་ན་ང་ལ་ས་འན་གང་ཟབ་ང་བ་མ་ཟད།ལམ་ལ་འས་་འཚང་་གང་བ་དང་མཉམ་འན་མཉམ་བ་ག་ནས་ད་ལ་ལས་ན་ལ་ལ་འད་གང་ཟབ་བཏང་བ་ད།

གས་ན་ད་ལ་ཞབས་་་དམ་ལས་ཀ་་ཐབས་ཁག་ན་ག་་འལ་བ་་ད།་ནང་ང་མ་ཁག་ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ས་ད་ལ་ད་དན་་འལ་གགས་ལ་གས་ན་བ་པ་དང་།ད་ལ་ཚན་པ་་དམ་ཞབས་་ལས་ཀར་བ་བར་ས་པ་མ་ཟད།ད་ལ་ད་དན་་གས་འ་གས་ནས་ས་བཀག་ར་ལས་ན་ལ་ལ་ལ་གས་བམས་ས་པ་དང་ཆབས་ག་་འདང་བ་སར་ས་ག་་བས་ག་ས་པ་ད།།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།