ཟངས་་ང་་བ་བ་གས་ས་ང་པ་ལས་་གས་གས་་ར་ལ་ང་ས་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་བ།

| 2014-12-18 00:15:14

་ཆར་ཟངས་་ང་་བ་བ་གས་ས་ལས་ན་གས་ང་ག་འགས་ས་ནས་ང་ཤང་་ང་ང་་་་ར་བ་དང་།ང་ཤང་་གན་འགས་ན་འགན་འ་ཚད་ད་ང་།འད་ས་ཤང་ག་་ང་་ང་འག་པ་ཨར་ག་་ཁག་བཅས་དཔལ་འར་་འགས་གམ་་བད་་ང་པ་ལས་་བ་གས་་འགས་ནང་གས་ར་ལ་བགས་དང་ལ་ང་གས་ན་ས་པ་ད།

ཟངས་་ང་་བ་བ་གས་ས་ལས་ན་་་ག་འགས་ས་་དཀའ་ངལ་ད་པ་ང་པ་ལས་་་ག་་བ་གས་བ་གས་་འལ་ད་ད་ས་དང་བ་གས་་འགས་ས་ལ་ས་ག་ང་དང་།ངལ་ས་ར་གང་།་དབང་ང་ང་་གས་ར་ཞབས་་ད་པ་གས་ཚང་མས་་ར་ད་གས་ན་་ད་པ་གནད་ན་ལ་འལ་བཤད་ནན་ཏན་བབ་པས་་་ང་པ་ལས་ས་འཚང་ཁ་ག་ག་ངང་ང་་བད་ང་།ལས་ན་གས་ང་ས《བ་གས་བཅའ་མས》་འལ་ད་གཏན་འབས་གར་བང་གས་་འལ་ས་བཏང་ནས་ད་ངས་ན་ཆ་ན་འམས་པ་ང་པ་ལས་་གས་་85བས་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།