་གམ་ང་ས་གསར་འར་ལ་བགས་ལས་ན་གས་པར་ལ་བ།

ང་་ད་་གསར་འར་་བ།

| 2014-12-18 00:15:14

་བ་་ཤས་ང་་གམ་ང་་ལས་གས་ཁག་ནས་་བཟང་ལས་བཟང་དང་།ཉམས་ང་ཡག་།ད་ངས་ཡག་་བཅས་མང་་ག་ན་ང་།བ་འས་་དག་ས་དཔལ་འར་འགས་ན་དང་ད་བད་ས་དཔལ་འགས་ང་ལ་ཞབས་འགས་ར་བས་ཡག་་་ད་འ་་་གམ་ང་ད་ལ་བགས་ས་ད་ཐབས་བ་ད་་གསར་འར་ལ་བགས་ལས་ན་ལ་གས་་་བཏང་བ་ད།

ལས་ན་ག་ར་བན་ནས་ལ་བགས་ལས་ན་ལ་ལ་ལ་བཏང་ང་།ག་་ལས་ན་ག་ར་དམ་ར་དགས་་ང་་ལ་འན་མ་ར་བས་ང་ས་པ་དང་།ད་གཙང་ཆད་གད་ན་འག་མ་ལག་འགས་ན་ས་པ།ར་་ས་གར་ཁ་བདག་ང་ས་པ།ང་་ང་ར་་ད་ར་ཁག་ག་པ་ལས་ན་་ཁག་ས་ད་ར་ལས་ན་ལ་བ་བཅས་་ཉམས་ང་ཡག་་དང་ད་ངས་ཡག་་ག་འན་གང་ཟབ་ས་ནས་་གམ་་འལ་ས་བ་འས་་གས་ལ་མན་པར་ས་པ་མ་ཟད།ད་ང་ནང་ལ་་ང་་གག་་ལ་བ་དང་འལ་ས་ལ་ལ་འད་གང་བ་་གས་་ཕན་འས་ཡག་་ག་ང་ན་པར་ས་ད་པ་ད།

ས་གས་ལ་བན་ནས་ལ་བགས་ལས་ན་ལ་ལ་ལ་བཏང་ང་།ས་གས་ཁག་་ལ་བགས་ལས་ན་་གས་ཆར་བན་་མང་གས་་ན་ད་དང་འ་བ་ཆ་ན་གས་་བཏང་བ་དང་།དམངས་འ་མ་ངས་མ་བན་འས་་ཚང་་བཏང་བ།་གས་་གཞག་ན་ལ་ངང་འལ་ས་ང་བ་ལ་གས་པ་གནས་ལ་ས་ག་་འན་ལ་ས་་གམ་་་གས་་མན་བན་ང་དང་་དམངས་བ་ད་ལས་བན་་གནས་ལ་དས་མན་པར་ས་ད་པ་ད།

བག་མདངས་འར་སར་བན་ནས་ལ་བགས་ལས་ན་ལ་ལ་ལ་བཏང་ང་།ལས་གས་ཁག་་ལས་ན་་བག་མདངས་འར་ས་དང་།ཕན་འས།་ད་བཅས་ས་ག་་གས་མ་ས་པ་དང་ཆབས་ག་་གམ་ང་་ད་་ཁག་་ན་ན་ཉམས་ང་དང་ས་ས་མན་གསལ་ད་་མས་ས་འད་གས་པར་ས་་ལ་བགས་ས་ནས་གནས་གག་ས་ན་ངས་ལ་ད་དང་།ན་ངས་ལ་བ་འད།ལས་ང་ཕན་་བཅས་་ལ་བགས་་ཕན་ས་ན་པར་ས་ད་པ་ད།

ག་གནས་ན་ངས་ལ་བན་ནས་ལ་བགས་ལས་ན་ལ་ལ་ལ་བཏང་ང་།ན་མ་གས་པ་ག་གནས་ན་ངས་ལ་བན་ནས་་གམ་་་་དང་གསར་བ་་གཞས་ལ་གས་ས་གནས་་ག་ད་ན་ག་གནས་དང་འན་ལ་ད་་་གས་ང་འལ་ས་ནས་་གམ་ང་་ད་ན་ག་གནས་་གགས་བན་བད་ད་ལ་་གམ་ང་་མན་ད་ག་གནས་བས་གས་ང་མན་པར་ས་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།