ན་་ང་ས་ང་འག་ལག་ལ་ག་ང་འན་་གར་བ།

ང་་ད་་གསར་འར་་བ།

| 2014-12-18 00:15:17

་ཆར་ང་འག་པ་མང་གས་་ག་འར་ས་པ་་་བཏང་ནས“གས་ག་གས་འད”ལ་ལ་འད་གང་ད་ན་་ང་ན་་ང་ལ་མང་མ་ང་་ག་མ་་ཏང་ན་དང་ང་འག་པ་མང་གས་30ག་ཙམ་ང་བ་ང་བ་ག་གང་ལས་ཁང་དང་ང་འག་ས་ས་མཉམ་འལ་ག་གར་བ་ང་འག་ལས་ན་ད་་ན་མ་ལག་ལ་ག་ང་ནང་གས་པ་ད།

ད་ངས་་ག་ང་ཐད་ང་འག་ལས་ཚད་ན་ཅན་་ན་ད་་དམ་དང་ང་ལས་་དས་་ན་མང་ནད་དང་འ་གད་པ་དང་་ངན་་གད་པ་འག་བས་ད་ཐབས་དང་་བན་འག་ལས་ན་ད་་་ཐབས་ལ་བན་ནས་་འབས་་དང་།བ་ང་ད་པ་གས་བས་དང་ཚན་ག་དང་མན་པ་ངང་ག་ཚགས་དང་གག་ད་ད་།གས་གས་་ནད་ཡམས་ན་འག་ད་།གས་གས་་ན་མང་ནད་ག་བས་་གས་ན་ད་ལག་ལ་ག་ང་ནང་གས་མཁན་ག་མ་་ཏང་ན་དང་ང་འག་པ་མང་གས་ར་འཆད་ད་བ་་ས་པ་དང་འལ་ག་ང་ནང་གས་མཁན་ར་དས་་བལ་ད་ད་པ་ད་འད་པ་གནད་ན་ཐད་འལ་བཤད་བ་ཚགས་བབ་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།