ཁང་དམར་རྫོང་གི་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་བྱེད་པས་རྫོང་དེའི་བླ་མདའ་གྲོང་རྡལ་བླ་མདའ་གྲོང་ཚོར་བསྐྱོད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཏང་གི་དམངས་ཕན་སྲིད་ཇུས་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱས།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

| 2014-12-18 00:15:21

1.jpg

ཏང་གི་མང་ཚོགས་ལམ་ཕྱོགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་ལག་ལེན་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་སྐབས་རང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པས་མང་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་བྱས་ནས་མང་ཚོགས་ལ་བྱ་བ་དངོས་སྒྲུབ་རོགས་དང་།དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས།ལས་བཟང་སྒྲུབ་རོགས་བཅས་བྱས་པ་མ་ཟད།ཁོང་ཚོས་ཡུལ་དེའི་དོན་དངོས་དང་ཟུང་འབྲེལ་བྱས་ནས་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་རོགས་པ་བྱེད་པ་དང་།མང་ཚོགས་གཉེན་ཉེར་བརྩི་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།འདི་ནི་ཁང་དམར་རྫོང་གི་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་བྱེད་པས་རྫོང་དེའི་བླ་མདའ་གྲོང་རྡལ་བླ་མདའ་གྲོང་ཚོར་བསྐྱོད་ནས་མང་ཚོགས་ལ་ཏང་གི་དམངས་ཕན་སྲིད་ཇུས་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།