གནོད་འཚེ་ཕོག་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བློ་གཏད་བཅོལ་ས།

བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།

| 2015-05-19 09:35:13

112111.jpg

སྐྱིད་རོང་རྫོང་སྐྱིད་རོང་གྲོང་རྡལ་གནས་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལྗོངས་ཕྱི་འབྲེལ་གཞུང་ལས་ཁང་གི་ལས་དོན་རུ་ཁག་གི་རུ་དཔོན་ཚེ་རིང་ཟླ་སྐྱིད་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་སླར་གསོའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་བཞིན་པ།

ས་ཡོམ་བརྒྱབ་རྗེས།  གནོད་འཚེ་ཕོག་ཁུལ་གྱི་གྲོང་ཚོར་བཅའ་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་གིས་མགྱོགས་མྱུར་ཕྱོགས་མང་པོའི་རོགས་སྐྱོབ་སོགས་ཡོམ་འགོག་གེགས་སེལ་གྱི་ལས་དོན་ཡག་པོ་སྤེལ་བས།  ཁོང་ཚོ་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཁུལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བློ་གཏད་བཅོལ་ས་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།