ནག་་ཤང་དང་ང་ལ་ཚང་མར་གས་བས་ག་གནས་ས་གས་་འ་ནང་ངས་་བ་་ན་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

| 2014-12-18 00:15:16

ན་ཤས་ང་གསར་འད་པས་ནག་་ས་ད་ནས་ས་གས་ས་པར་གགས་ན།ནག་་ས་ལ་ས་ཤང་དང་ང་ལ“ཅན་གམ”འགས་ན་་་བད་ག་གར་བང་རང་ང་ངས་ག་གནས་ང་་བ་ར་གས་ན་ག་མ་དལ་ར་་7080བན་ན་ས་་ས་ལ་་ངས་་ཤང་དང་ང་ལ་114ཚང་མར་གས་བས་ག་གནས་ས་གས་བན་་ད།

ས་གས་ང་བར་གགས་ན།ག་ར་ནག་་ས་ལ་་བན་ན་པ་མ་ཟད།ད་བན་པ་གས་བས་ག་གནས་ས་གས་33ད་པ་དང་81ན་བན་པ་ང་ན་པར་ན་དཔག་ས་ན་་10པ་་མག་་ལས་མག་འལ་ནས་ད་་ན་པ་དང་གས་བས་ག་གནས་ས་ཌ་་ངས་་བ་་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།