་་ང་ས་དར་་དན་འ་ག་འ་་དམ་ལ་གས་ན་ག་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

| 2014-12-18 00:15:14

ག་ར་ནག་་ས་ལ་་དར་་དན་འ་ག་འ་ས་འཆར་ང་།དར་་དན་འ་ག་འ་་དམ་ལ་དམ་འན་ཡག་་ས་ནས་དར་་དན་འ་ག་འ་ང་་་གས་་ས་བབ་བན་ང་འགན་ན་དང་མང་གས་་་བ་་ཕན་ང་ང་་ད་་་ང་མ་ཁག་ཏང་ད་་འགས་དང་ང་ར་བཅའ་ད་ང་བན་དམངས་ཕན་་ལས་ན་་ཁག་ཁག་ས་་ཐབས་མང་་ད་་དར་་དན་འ་ག་འ་ང་་ལས་ན་ཁག་ཡག་་བ་བན་ད་པ་ད།

ཤང་ང་ཁག་དང་ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་དབར《དར་་དན་འ་ག་འ་་དམ་དགས་ཚད་འགན་འ་་ར》ང་གས་བད་ང་།ང་ར་བཅའ་ད་ལས་ན་་ཁག་ཁག་ས་མས་ས་ག་་དར་་དན་འ་ག་འ་་དམ་ལས་ན་ག་བཞག་ནས་་དམ་ལ་གས་ན་དང་འགན་འ་ན་འལ་ས་པ་བད་མ་པ་གག་ས་མ་པ་གག་ལ་དམ་འན་དང་།མ་པ་གག་ས་མ་པ་གག་ལ་ལ་འད་གང་བ།མ་པ་གག་ས་མ་པ་གག་་་ད་པ་བཅས་མ་པ་བན་ན་འལ་ལ་དམ་འན་ད་པ་ལས་ཀ་ལམ་ལ་ག་གད་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།