ནག་ས་ག་མ་་་ཕན་རང་བན་་ག་གནས་ཞབས་་ས་པ་་་བཏང་བ།

ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

| 2014-12-18 00:15:23

ང་་ཐང་་ད་བས་གསར་འད་པས་་ཕན་རང་བན་་ག་གནས་ཞབས་་ག་བད་་མང་་འ་བ་དང་།ཞབས་་ས་པ་་ར་འ་བ་གསལ་ར་མང་།ག་་བར་ནག་་ས་ལ་ས་ང་མ་པ་གས་བས་ག་གནས་ད་་་གནས་དང་ག་གནས་ཆ་འན་ན་ངས་མཉམ་ད་ལས་་11དང་ཤང་ང་གས་བས་ག་གནས་ས་གས་33བན་པ་དང་ད་འན་ང་་64་ག་གནས་ཆ་འན་ན་ངས་མཉམ་ད་ག་ཆས་ད་འ་གས་པས་་པ་ག་གནས་ཞབས་་མ་ལག་འགས་ན་་མ་བས་མན་གསལ་ད་ས་མགས་་ན་པ་དང་་པ་ག་གནས་ཞབས་་ས་པ་མན་གསལ་ད་ས་་་ན་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།