ནག་་་པ་ག་གནས་ཞབས་་ས་པ་ན་བན་འས་ཚང་་ན་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

| 2014-12-18 00:15:23

འ་་ནས་བང་ནག་་ས་ལ་ས་་དམངས་མང་གས་་ག་གནས་འ་བ་ན་ཆད་ད་པར་ན་མ་གས་་གང་་་་བ་དགས་ལ་་འན་ནས་་པ་ག་གནས་ཞབས་་ག་བད་དང་ས་པ་ན་ཆད་ད་པར་འས་ཚང་་བཏང་བས་མང་གས་་ག་གནས་འ་བ་ན་མ་གས་་ན་པ་ད །

ང་འག་པ་ཆ་འན་དས་མ་ང་ད་ནག་་ས་ལ་ས་ང་གབ་་ག་གནས་ཆ་འན་ས་གས་གང་མགས་བན་པ་ནང་ས་པ་་ས་བད་ད་ད་པ་།ག་གནས་་ར་ན་་དང་།གསར་འར་ར་འན།ང་པ་་ད་ཁང་།ག་བན་དང་ས་གར་ཁང་།ག་ལ་ད་བ།ང་གབ་ལ་ར།ང་ལས་ཚན་ལ།མཉམ་འལ་བན་འན་བཅས་ན་པ་ད།ང་གབ་་ག་གནས་ཆ་འན་ས་གས་་དག་ས་ལ་་དས་མ་གར་བང་ས་ག་་བས་བན་གསར་འར་བ་བགས་དང་གསར་བས་ད་པ་དང་།ནག་་འག་པ་་ད་ཁང་་ད་ས་་ད་ས་ག་འག་པ་་ད་ཁང་་ཆ་འན་བ་བགས་གས་་མ་འན་ད་པ།ལ་གས་ང་གས་་ག་བན་དང་མང་གས་ས་དགའ་་ད་པ་ག་བན་དང་བན་འན་་ཚན་དང་ག་ལ་ད་བ་ས་ར་བན་གང་ད་པ།ལ་་ལ་ར་མས་ངས་་ད་ད་པ།ལག་ལ་ག་ང་དང་།མ་ར་ན་དཔགན་ས་ཆ་འན་བ་བགས།མ་ང་འལ་མད་གས་ན་ངས་ནས་ཞབས་་ད་པ།ནག་་ད་མཁན་ད་ཚང་་བག་དད་ག་་བསམ་འཆར་གར་བང་་ང་ད་མང་བ་དང་གས་ན་བས་ཚད་་བ་ནང་ན་ཡང་དག་པ་བན་འན་་ཚན་བན་པ་གས་་་ན་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།