ང་་ང་ས་འར་ང་ད་ན་དལ་ན་ལ་བན་ནས་ང་འག་པ་ག་འར་ང་བ་ས་པ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

| 2014-12-18 00:15:20

་བ་་ཤས་ང་ང་ལས་དལ་ཁང་ང་་ང་ང་ལག་དལ་ཁང་ས་ལ་ཁབ་་དལ་་ད་ས་ལག་བར་ན་འལ་ས་ནས“ང་གམ”ལ་ཞབས་་་་དང་ང་འག་པ་དལ་ལ་ག་འར་ང་བ་་་རང་འ་ལས་འགན་་བས་ནས་ང་འག་ལ་་ད་ན་འགས་་ན་ཆད་ད་པར་་་བཏང་་ད་ན་་མ་པ་གར་དང་།དལ།ཟངས།ཕ་ལམ་བཅས་བས་བས་ང་འག་པ་ད་ན་དལ་ན་་དས་འན་མ་པ་་འ་བ་བངས་བ་ནས་ང་་ག་འར་ལམ་་བད་ར་གས་པ་ས་ད།

ང་ལས་དལ་ཁང་ང་་ང་ང་ལག་དལ་ཁང་་འལ་ད་འགན་ར་བས་་ད་ས་པར་གགས་ན།“ང་གམ”ལ་ར་བས་ཞབས་འགས་་ད་ང་ལས་དལ་ཁང་ས་ང་འག་ལ་་ད་ན་དལ་ན་གང་བ་ན་དས་་དས་མ་དང་ད་ན་་གནས་ངས་ལ་གགས་ནས་2012་་7ས་1ན་ནས་བང་ད་ན་་མ་པ་གར་དང་།དལ།ཟངས།ཕ་ལམ་བཅས་བས་པ་དང་།་ན་ར་་3དང་།2 1བཅས་བཏང་བ་ནས་ར་་4དང་།3 2བཅས་་བར་བ།ད་ན་ཤང(ང་ལ)དང་ང་་ངས་ནང་་ན་ར་་4དང་།3 2བཅས་ན་པ་་ར་་5དང་།4 3བཅས་་ར་བ།ཕ་ལམ་་བ་མཁན་ལ་ད་ན་དལ་ན་ར་20གང་བ་བཅས་ན་པ་ད།

་བ་་ཤས་ང་ང་ལས་དལ་ཁང་ང་་ང་ང་ལག་དལ་ཁང་ས་་ར་ད་ན་དལ་ན་ར་་4800ག་ཙམ་བཏང་ནས་ང་འག་ལ་་དཔལ་འར་འལ་ས་འ་བར་བ་ར་བ་པ་ད་ང་།འར་ང་ད་ན་དལ་ན་ལ་བན་ནས་ག་་ཆགས་པ་ང་འག་པ་ས་རང་ད་་ད་ན་དང་ཁ་དན་ག་གནས་བ་པར་བན་་ར་དལ་ན་ར་་4000ག་ཙམ་བ་བ་་ད།ས་གས་ང་བར་གགས་ན།ད་ཆ་ང་་ང་་ད་ན་དལ་ན་ང་་ངས་ལ་བ་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།