ང་་ང་་དམངས་ད་་ལ་གས་པ་ང་ང་་འབ་ན་ད་པར་བད་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

| 2014-12-18 00:15:20

་ཆར་ང་་ང་་དམངས་ད་་ལ་གས་པ་ང་ང་་བད་་ས་ན་ན་10ང་གས་་་་བ་འབ་ན་ས་ང་།་ལ་གས་པས་ང་ང་ང་ན་ང་ང་ང་ར་དང་།་ན་ང་ར།་ཧ་ང་ར་བཅས་ས་ཆ་གམ་་འབ་ན་ངས་10ས་པར་ང་ང་ང་ན་་ད་་བ་ག་་ག་ཙམ་་དགའ་བ་ཟབ་་བ་ད་པ་ད།

་ད་ས་པར་གགས་ན།ད་ས་འབ་ན་ད་པ་དགས་ལ་་ང་ང་ང་ན་ས་ང་་ས་ལ་ལ་ར་མས་ད་པ་གས་རམ་གནང་བར་གས་་་་་་ན་ང་།འབ་ན་ད་ང་ང་་ང་་དམངས་ད་་ལ་གས་པ་འབ་ན་པ་ས་གངས་ངས་ས་མ་ས་བ་མས་ངས་མན་པར་ས་པ་དང་།《ང་་་གསར》གས་་གས་་ད་ས་ན་པ་ཞབས་་འབ་ནས་ད་་དགས་བསལ་ད་ས་ན་པ་་གས་་ག་གནས་མན་པར་ས་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།