“བོད”རྟགས་ཅན་གྱི་ཚོང་རྟགས་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོར་ཁྱབ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་།

| 2017-04-11 16:57:08

QQ截图20170411165250.png

བོད་ལྗོངས་ཁྱད་འཕགས་ཧྲེང་ཁྱད་ལྡན་ཡུལ་ཟོག་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་ནི་ཚགས་ཤ་དང་། བོད་བྱ། བོད་ཕག ནས་ཀྱི་བཟའ་བཅའ་ཞིབ་འཇུག གསར་སྤེལ་དང་ལས་སྣོན་བཅས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་རྣམ་པའི་དམངས་གཉེར་ཁེ་ལས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་། “བོད”རྟགས་ཅན་གྱི་ས་མཐོའི་ཞིང་འབྲོག་ལས་ཀྱི་སྤུས་རྟགས་ཁག་གཅིག་མགྱོགས་མྱུར་ཐོན་ནས། ས་མཐོའི་ཁྱད་ལྡན་ཞིང་ལས་ཐོན་རྫས་རྟེན་གཞིའི་མིང་བྱང་དུ་གྱུར་པ་དང་འབྲེལ། རང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་མང་ཚོགས་ལ་དེང་རབས་ཞིང་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཁེ་སྤོགས་ཀྱང་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་ཀུང་སིའི་ལས་མིས་ཚགས་ཤ་ལས་སྣོན་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།