་ང་ང་ས་ང་ལས་གས་བས་ན་ད་ས་པ་་་གང་བ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

| 2014-12-18 00:15:22

ད་་ཤར་ན་་ང་ང་ས་ང་ལས་གས་བས་ན་ད་ས་པ་་་ར་ཐག་བཏང་ནས་ང་འག་ལས་་ན་ད་ལ་གས་ན་ན་་བབ་ད།

་ད་་ང་ག་བན་་བང་ང་།ད་་ཤར་ན་་ང་ང་ས་ང་ནང་་ད་་ག་བད་འགས་ན་ལ་གས་ན་ག་པ་དང་ང་ལས་གས་བས་ན་ད་ས་པ་་་གང་་“དམངས་མས་འ་འད”གག་ལ་བས་ནས་དམ་འན་ད་པ་དང་་ལ་ར་མ་ས་ས་ན་མ་དལ་ར་་306.8བཏང་བ་་དག་ང་ནང་ང་ག་ག་བད་འགས་ན་ཐད་ད་པ་ད།་ས་་ན་དམ་ང་ཁ་་9500ར་བད་དང་།་ང་349གཙང་བ།་་་237ན་པ་་ར་ཁག་1034ཉམས་ག།་ར་་་3000གསར་བ་བཅས་ས་ནས་ང་ལས་ལ་་གས་ང་ད་ང་ག་བང་ད།

ཚན་ལ་ས་ཞབས་འགས་ས་ནས་་བ་བན་ང་།ད་་་ང་ང་ས་ང་་ས་གས་ས་་བར་ད་པ་དང་།ཤང་ང་ང་འག་ལག་ལ་བ་གདལ་ས་གས་ས་ག་་ད་པ།ང་་ང་འག་ལག་ལ་་ས་ང་ག་ད་པ།ཚན་ལ་ད་མངགས་པས་ཁ་གསབ་ད་པ་བཅས་་ང་འག་ལས་ཚན་ལ་ཞབས་་བ་གདལ་མ་ལག་བགས་པས་ང་་ངས་་ང་འག་ལས་ཚན་ལ་་ས་ང་ལས་ན་ད་་འཐབ་གས་དང་ར་ས་པ་ན་་བན་པ་དང་།“ས་ན་འ་འད”ནས་འ་བགས་་ན་མ་ས་གས་ས་ན་་་་5.5ས་ནས་བ་གདལ་འབས་འགས་ས་པས་ང་་ངས་་ན་བཟང་བ་ཚད་86%ན་པ་དང་།ང་འག་མང་གས་ལ་ང་ལས་ལག་ལ་དང་།འག་ལས།་ག་་ནད་དང་འ་གད་འ།བ་ངས་་དམ་ང་ང་།ར་འག་གས་ཐད་་ཞབས་འགས་ར་ཐག་ས་པ།་ལ་ར་ང་འག་མང་གས་་ངས་3105ག་ང་ས་པ།ང་འག་མང་གས་་དས་ད་ལ་ས་མ་་བཏང་བ་བཅས་ད།

་འན་ས་ལ་ད་ས་ནས་ན་ག་་ར་བཏང་ང་།ང་་ངས་་ང་ར་ན་ག་ལས་ན་་འན་་ལས་ད་བང་ར་ཐག་ས་པ་བད་ང་ལས་ན་ག་ས་གནས་་རང་་ན་ཐང་འཕར་ར་ལ་མ་བཏང་ད།་ང་་མ་པ་ལས་ན་་ལས་ས་་འན་ས་པས་ནས་ལས་ན་ད་པ་་མ་བན་ད་མ་དང་།་བ།མར།ར་ཀ་བཅས་ལས་ན་གས་ཐད་་བར་་ར་བཏང་བས་ང་ལས་ན་ད་ས་གནས་་རང་་ལས་ན་ས་ནས་ན་ཐང་འཕར་བ་པ་ང་བ་དང་།ནས་ས་གས་ན་ད་ན་ག་དང་།ན་བཟང་ག་ལ་ན་ག།་ཚལ་ན་ག།ལ་འན་མན་གས་གས་བན་ནས་ང་་ངས་་ང་འག་ལས་མགས་ར་འལ་ས་འ་ར་ལ་འད་བཏང་ད།ད་་ང་་ངས་་ཕག་ག་ད་ན་ས་གས་1མང་་ན་པ་དང་་10ཡན་་་ཚལ་འབས་འགས་ན་ག་4གསར་་བན་ད།

མས་འག་་ར་གས་ན་བབ་ནས་ན་ད་ལ་ལ་མ་གང་ང་།ག་ཆགས་་མས་འག་ལས་ན་་་ལ་་འག་ལས་ན་ལ་ངང་འལ་ས་གང་བ་ང་ག་ག་ན་པ་དང་་ང་ང་ས་འ་ད་ད་གས་དང་ལས་ན་བ་གས་་་བཏང་ནས་ཤང་ང་ཁག་དང《ག་ཆགས་་མས་ནད་ཚབས་ན་འག་བས་འགན་འ་་ར》ང་གས་བད་པ་དང་།ལ་བགས་ད་གས་་་བཏང་བས་ག་ཆགས་་མས་ནད་ཚབས་ན་འག་བས་ད་པ་ས་་མ་ཚང་ཚང་མས་ས་བ་པ་ང་བ།ག་ཆགས་་མས་ནད་ཚབས་ན་འག་བས་ད་པ་འལ་མ་ན་ས་གཤམ་ལ་ས་ནས་ག་ཆགས་་མས་ནད་འག་བས་ལས་ན་ལ་གག་ར་བད་ག་ས་པ།“མས་ར་མས་ནད་བས་པ་དང་ན་འག་གར་བང”་ད་གས་ལག་བར་ནན་ཏན་ད་པ་དང་།འཆར་ག་ད་པ་་ནས་མས་ནད་འག་པ་ལམ་གས་ན་འལ་ར་ཐག་ད་པ།ག་ཆགས་་མས་ནད་་བ་ཚད་ན་དང་མས་ནད་་གནས་ལ་ན་ང་་ར་གས་ན་ག་པ།མས་འག་དང་ཁག་འགས་ན་དང་ང་ག་ག་བད་འགས་ན་ལ་གས་ན་ག་པ་བཅས་ས་པ་བད་ག་ཆགས་་མས་འག་ལས་ན་ཐད་ག་འགས་ད་པ་དང་།འཆར་ག་ད་པ།ཚད་ག་ད་པ།བ་བར་ད་པ།་དགའ་ཆད་གད་ད་པ་བཅས་ད་བ་པ་ད་པ་མས་འག་ད་ཚད་འགན་ང་ང་ལ་ག་ཆགས་་མས་ནད་་ན་པའང་ང་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།