འ་མདའ་ང་ས་ང་འག་ལ་་གན་ར་འབབ་འཕར་ག་འར་ང་གས་ས་པ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

| 2014-12-18 00:15:20

་བ་་ཤས་ནང་འ་མདའ་ང་ས“ག་གནད་དམ་འན་དང་།ཚད་བལ་ན་གར།ན་འལ་དམ་འན།འབབ་འཕར་ལ་འད”བཅས་་ལས་ཀ་བསམ་གས་གར་བང་ལས་གས་་ན་ངས་བ་ལ་ས་མ་པ་མང་བ་དང་བ་་་བ་ལས་གས་ལས་གད་་ཞབས་་མ་ལག་ག་བད་་མ་ར་དས་མ་དང་བན་ནས་གན་་ས་ན་་་དང་ཁག་ག་ང་ས་ང་འག་ལ་་གན་ར་འབབ་འཕར་ག་འར་ང་བ་ད་པར་ལ་འད་བཏང་བ་ད།

གན་་ལས་གས་གས་་་ར་བཏང་ནས་དལ་་ང་འག་པ་གན་་མ་ཚང་264ལ་ངས་འར་ང་བ་དལ་ར་དལ་ན་ར་་318བཏང་ནས་ང་འག་པ་གན་་ལས་གད་མ་དལ་་འདང་བ་གནད་ན་ཐག་གད་ས་པ་དང་།ལས་ག་གན་ར་ལས་གས་་་བས་མ་འན་ས་པ།ང་འག་པ་གན་་ལས་་འགས་ན་ནང་གས་ར་ལ་ག་ར་ཐག་བཏང་ནས་ས་་ག་འན་དང་་ག་མ་ལ་འན་དང་།མ་འག་བམས་འར་ར་་1988ན་པ་ང་་མ་པ་གང་ལམ་20དལ་ར་འགས་ན་་མ་ངས་40%ཙམ་་ཨར་ལས་ལས་འགན་་ང་འག་པ་ཨར་ལས་་ཁག་ལ་ད་པ་དང་ང་འག་པ་གན་་243ཨར་ལས་འགས་ན་ནང་གས་ནས་ངལ་ས་ང་འབབ་ར་་97ང་བ་དང་།མ་ར་དས་མ་ད་ན་་ས་ནས་ང་འག་ལ་་ལས་ག་གན་་510ག་འགས་ས་ནས་ད་ལས་ལ་ས་ག་ང་ས་ངས་བན་གར་བ་་ནང་བཟའ་འང་ཞབས་་དང་།བན་མ་ག་ཚགས།ང་གབ་ན་པ་བཅས་དང་་བན་ང་འལ་ཉམས་བ་གས་ད་ད་པ་དང་ང་འག་ལ་་གན་་2016བ་ག་ངང་ལས་གས་བ་ནས་དལ་ར་ང་འབབ་ར་་704ག་ཙམ་ང་ད་པ་ད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།