སྒར་རྫོང་དགུན་ས་ཤང་གིས་གཞི་རིམ་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།

| 2014-12-18 00:15:22

ཉེ་དུས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་སྒར་རྫོང་དགུན་ས་ཤང་གིས་གཞི་རིམ་དུ་ཁྲིམས་ལུགས་ཤེས་བྱའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད།ཤེས་རྟོགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན།ད་རེས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་སྒོས་བློ་འདྲི་བྱེད་ས་འཛུགས་པ་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་སྦྱར་ཡིག་འགེལ་བ།དྲིལ་བསྒྲགས་དཔྱད་གཞི་སྤྲོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བརྒྱུད་མང་ཚོགས་ཚོས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལྟ་སྐུལ་འགན་ནུས་ཁྱབ་ཁོངས་དང་བྱ་ཐབས།གྱོད་གཞི་གཉེར་སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིམ།ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ལ་ཞུ་འབུལ་དང་ཐེར་འདོན།གཏུག་བཤེར་སོགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པ་དང་།མི་དམངས་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་བཞིན་ཞུ་འབུལ་དང་ཁེ་དབང་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་རྒྱུར་འཁྲིད་སྟོན་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།